OPŠTI USLOVI PROMOCIJE

„Produžena zaštita SAMSUNG CARE“

 

 

Ovi uslovi se odnose na elektronske uređaje koji su predmet promocije „Produžena zaštita SAMSUNG CARE".

Period promocije traje od 03.05.2024. do 14.07.2024.

Period registracije tokom kojeg se može aktivirati usluga SAMSUNG CARE je od 10.05.2024. do 29.07.2024.

Da bi ostvarili pravo na SAMSUNG CARE, kupci moraju da se registruju online na www.extracare- promotion.com najkasnije 15 dana nakon kupovine. Kupac će u roku od 30 dana od uspešne registracije dobiti obrazac SAMSUNG CARE zaštite. Obrazac SAMSUNG CARE zaštite je dokaz postojanja SAMSUNG CARE zaštite za kupljeni uređaj.

Uslugu SAMSUNG CARE pruža društvo PARTUM d.o.o Beograd-Zemun, Alimpija Vasiljevića 2b.

11080 Zemun,Srbija, matični broj 21228575 u ime društva Partum Usluge d.o.o, Horvaćanska cesta 47, 10000 Zagreb, OIB:35516118197.

Značenje nekih pojmova

Izrazi u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 • Partum Usluge o.o., u daljem tekstu "Partum" - pružalac produžene zaštite SAMSUNG CARE
 • "Korisnik" -lice koje je kupilo elektronski uređaj koji je predmet promocije "Produžena zaštita SAMSUNG CARE"
 • "Produžena zaštita SAMSUNG CARE" – produžena zaštita koju kupci SAMSUNG uređaja u promociji dobijaju nakon uspešne online registracije

 

Član 1. Predmet SAMSUNG CARE-a

 

 

 1. Predmet SAMSUNG CARE-a pod ovim uslovima

Svaki TV uređaj (u daljem tekstu: uređaj ili elektronski uređaj) kupljen u Srbiji, detaljnije opisan na računu i dodaci u originalnom pakovanju kupljeni uz navedeni uređaj predmet su SAMSUNG CARE-a. SAMSUNG CARE opšti uslovi su u skladu sa zakonima zemalja u kojima se opšti uslovi primenjuju.

 

Samsung TV modeli uključeni u promociju:

 

QE85QN900CTXXH

QE75QN900CTXXH

QE65QN900CTXXH

QE85QN800CTXXH

QE75QN800CTXXH

QE65QN800CTXXH

QE77S95CATXXH

QE65S95CATXXH

QE55S95CATXXH

QE77S90CATXXH

QE65S90CATXXH

QE55S90CATXXH

QE85QN90CATXXH

QE75QN90CATXXH

QE65QN90CATXXH

QE55QN90CATXXH

QE50QN90CATXXH

QE43QN90CATXXH

QE85QN85CATXXH

QE75QN85CATXXH

QE65QN85CATXXH

QE55QN85CATXXH

QE98Q80CATXXH

QE85Q80CATXXH

QE75Q80CATXXH

QE65Q80CATXXH

QE55Q80CATXXH

QE50Q80CATXXH

QE85Q70CATXXH

QE75Q70CATXXH

QE65Q70CATXXH

QE55Q70CATXXH

QE85Q60CAUXXH

QE75Q60CAUXXH

QE65Q60CAUXXH

QE55Q60CAUXXH

QE50Q60CAUXXH

QE43Q60CAUXXH

QE65Q67CAUXXH

QE55Q67CAUXXH

 

QE50Q67CAUXXH

QE32LS03CBUXXH

UE85CU8072UXXH

UE75CU8072UXXH

UE65CU8072UXXH

UE55CU8072UXXH

UE50CU8072UXXH

UE43CU8072UXXH

UE85CU7172UXXH

UE75CU7172UXXH

UE75CU7102KXXH

UE70CU7172UXXH

UE65CU7172UXXH

UE58CU7172UXXH

UE55CU7172UXXH

UE50CU7172UXXH

UE50CU7102KXXH

UE43CU7172UXXH

UE65CU7092UXXH

UE55CU7092UXXH

UE50CU7092UXXH

UE43CU7092UXXH

QE85QN900DTXXH

QE75QN900DTXXH

QE65QN900DTXXH

QE85QN800DTXXH

QE75QN800DTXXH

QE65QN800DTXXH

QE98QN90DATXXH

QE85QN90DATXXH

QE75QN90DATXXH

QE65QN90DATXXH

QE55QN90DATXXH

QE50QN90DATXXH

QE43QN90DATXXH

QE85QN85DBTXXH

QE75QN85DBTXXH

QE65QN85DBTXXH

QE55QN85DBTXXH

QE77S95DATXXH

QE65S95DATXXH

 

QE55S95DATXXH

QE83S90DAEXXH

QE77S90DAEXXH

QE65S90DATXXH

QE55S90DAEXXH

QE48S90DAEXXH

QE85Q80DATXXH

QE75Q80DATXXH

QE65Q80DATXXH

QE55Q80DATXXH

QE50Q80DATXXH

QE85Q70DATXXH

QE75Q70DATXXH

QE65Q70DATXXH

QE55Q70DATXXH

QE85Q60DAUXXH

QE75Q60DAUXXH

QE65Q60DAUXXH

QE55Q60DAUXXH

QE50Q60DAUXXH

QE43Q60DAUXXH

QE75LS03DAUXXH

QE65LS03DAUXXH

QE55LS03DAUXXH

QE50LS03DAUXXH

QE43LS03DAUXXH

UE98DU9072UXXH

UE85DU8072UXXH

UE75DU8072UXXH

UE65DU8072UXXH

UE55DU8072UXXH

UE50DU8072UXXH

UE43DU8072UXXH

UE85DU7172UXXH

UE75DU7172UXXH

UE65DU7172UXXH

UE55DU7172UXXH

UE50DU7172UXXH

UE43DU7172UXXH

 

 

 1. Šta ne pokriva SAMSUNG CARE-om

 

 1. prenosivi eksterni hard diskovi
 2. pomoćni i potrošni materijali;
 3. sve vrste alata;
 4. pribor koji se kupuje odvojeno;
 5. sve vrste softvera;
 6. dodatno ili naknadno kupljeni pribor ili

Član 2. Opseg SAMSUNG CARE

 

 1. Trajanje SAMSUNG CARE - kvarove koje pokriva SAMSUNG CARE

PARTUM će izvršiti popravku ili zamenu i garantovati ispravan rad elektronskog uređaja koji je kupio Korisnik i koji je pokriven sa SAMSUNG CARE samo za nepredvidive i iznenadne kvarove ili smetnje na uređaju koji je pokriven sa SAMSUNG CARE. Nepredvidivi kvarovi su oni koje Korisnik nije mogao pravovremeno predvideti niti ih je trebao predvideti primenom uobičajene pažnje (npr. vlaga, temperatura)

PARTUM će izvršiti popravku ili zamenu i garantovati ispravan rad elektronskog uređaja koji je kupio Korisnik i koji je pokriven sa SAMSUNG CARE za sve kvarove pokrivene garancijom proizvođača (produžena zaštita).

 1. Slučajevi izvan opsega SAMSUNG CARE

SAMSUNG CARE ne pokriva kvar nastao usled sledećih slučajeva:

 1. fizičkog oštećenja uređaja;
 2. rat, ratna zbivanja, građanski rat, revolucija, buna, ustanak ili nemir;
 3. nuklearna energija, nuklearno zračenje ili radioaktivne supstance;
 4. zemljotres;
 5. terorizam ili teroristički akt; Teroristički akt je svaki akt lica ili grupe lica radi postizanja političkih, verskih ili ideoloških ciljeva, takve prirode da izaziva širenje straha ili terora u javnosti ili delovima javnosti, a time i uticaj na vladu ili državne institucije;
 6. ako je popravka izvršena bez prethodnog odobrenja;

 

 1. Pretpostavke o validnosti SAMSUNG CARE - ograničenja:

 

 1. Svaki kvar nastao nestručnom upotrebom, namernim oštećenjem, nepravilnim rukovanjem, nepravilnim zbrinjavanjem neće biti pokriven;
 2. šteta na svim vrstama softvera (uključujući operativne sisteme, softver drajvera,drajvere, pomoćne programe itd.) neće biti pokrivena. Korisnik je lično odgovoran za programe, drajvere, podatke i njihovu funkcionalnost. Gubitak podataka i softvera ne može biti predmet zahteva za popravku. Štaviše, troškovi popravke neće biti nadoknađeni u slučaju problema povezanih sa softverom, operativnim sistemima, virusima, kompatibilnošću, obnavljanjem podataka, vraćanjem sistema, ponovnim prikupljanjem podataka itd.;
 3. Troškovi nastali zbog bilo koje štete koja nije šteta na hardveru neće biti pokriveni. Ovo se takođe odnosi na sve troškove (naknade za obradu i analizu, itd.) za analizu oštećenja bez utvrđenih grešaka na hardveru;
 4. Kvarovi nastali upotrebom uređaja obuhvaćenog SAMSUNG CARE u svrhe suprotne uputstvima o upotrebi i nameni koju je naveo proizvođač, kao i oštećenja koja ne utiču na način upotrebe uređaja propisanog od strane proizvođača (oštećenja kao što su ogrebotine, struganje itd.) neće biti pokriveni;
 5. Ne isplaćuje se nadoknada štete po osnovi odgovornosti, posledične materijalne štete i štete na Posledična šteta nastalih kvarova ni u kojem slučaju nije pokrivena. Za procenu uzima se u obzir samo primarni kvar na uređaju, odnosno primarni uzrok kvara, koji je obuhvaćen SAMSUNG CARE;
 6. Smanjenje vrednosti ili performansi uređaja zbog habanja, oštećenja zbog dugotrajnog hemijskog ili termičkog delovanja na uređaj, oštećenja uzrokovana rđom, kao ni bilo kakvi troškovi servisiranja, podešavanja i čišćenja uređaja nisu predmet zaštite SAMSUNG CARE.
 7. Štete prouzrokovane trećim licima koje su pokušale popraviti uređaj ili intervencije trećih lica, odnosno lica bez odgovarajućeg ovlašćenja, neće biti pokrivene SAMSUNG CARE-om. Takođe su isključene štete uzrokovane kućnim ljubimcima, domaćim ili divljim životinjama.
 8. Kvarovi nastali korištenjem neispravnih ili neodgovarajućih spoljnih dodataka neće biti pokriveni;
 9. Gubitak uređaja u smislu da je izgubljen, zaboravljen, ostavljen bez nadzora ili na drugi način nestao, neće biti pokriven SAMSUNG CARE-om.

Član 3. Mesto važenja SAMSUNG CARE 

SAMSUNG CARE zaštita vredi na teritoriju Srbije. SAMSUNG CARE zaštita se može dobiti samo za uređaje kupljene u Srbiji, uz ispunjenost drugih uslova propisanih ovim pravilima.

Član 4.  Vrednost elektronskog uređaja obuhvaćenog SAMSUNG CARE-om

Vrednost elektronskog uređaja pokrivenog SAMSUNG CARE-om je cena uređaja na računu. ("Care Value").

Član 5. Troškovi van opsega SAMSUNG CARE-a

PARTUM će preduzeti sve potrebne aktivnosti popravke ili zamene elektronskih uređaja obuhvaćenih SAMSUNG CARE-om. Korisniku se ne nadoknađuju troškovi aktivnosti koje je Korisnik samostalno preduzeo.

Član 6. Opseg naknade

 1. Troškovi popravke uređaja

U slučaju kvara razlikujemo delomično oštećenje, potpuni gubitak i delomično oštećenje ili gubitak sa pokrivanjem dela troška. Delomično oštećenje podrazumeva troškove popravke niže od vrednosti uređaja. Ako su troškovi popravke viši, tada se radi o potpunom gubitku, u kom će slučaju PARTUM zameniti elektronski uređaj pokriven SAMSUNG CARE-om.

 1. Delomično oštećenje

U tom slučaju PARTUM snosi troškove popravke, uključujući utrošene radne sate i rezervne delove.

PARTUM neće snositi sledeće troškove:

 1. dodatni troškovi nastali zbog izmena ili poboljšanja koji prelaze opseg obnove;
 2. troškove samostalno organizirane popravke;
 3. neostvarena dobit zbog samostalno izvedenih ili organizovanih radova;
 4. dodatni troškovi uzrokovani samostalnom popravkom;
 5. nadoknade štete po osnovi odgovornosti, posledične materijalne štete i imovinske štete.

 

U slučaju delomičnog oštećenja, pripadajući SAMSUNG CARE za uređaj nastavlja da važi u periodu koji je naveden na Obrazcu Samsung Care zaštite izdatom kupcu nakon prve uspešne registracije i to u iznosu koji je preostao do ukupnog Care Value-a.

 

 1. Potpuni gubitak
  1. U slučaju potpunog gubitka ili neisplative popravke, Korisnik će dobiti novi uređaj istog proizvođača koji će zameniti stari, neispravni uređaj. Tehničke karakteristike novog uređaja moraju biti najmanje jednake ili bolje od starog uređaja (korisnik će dobiti identičan model ukoliko je isti dostupan na tržištu, ukoliko isti model nije dostupan na tržištu korisnik će dobiti uređaj jednakih ili boljih karakteristika u odnosu na stari, neispravni uređaj). U slučaju da su dostupni jednaki uređaji, ne može se zahtevati pravo na tehnički superiornije uređaje čak i ako je tržišna vriednost niža od izvorne Care Value. Novi uređaj može se tražiti isključivo za neisplativu popravaku. Troškovna neefikasnost znači da troškovi popravke premašuju Care Traženje novog uređaja na osnovu dužine popravke je isključena.
  2. U slučaju potpunog gubitka, stari uređaj treba biti predat PARTUM-u zajedno sa svim originalnim delovima dodatne opreme . Korisnik će dobiti zamenski uređaj tek nakon što PARTUMU dostavi svu originalnu dodatnu opremu.Ovo takođe važi u slučaju neispravnih originalnih i osiguranih delova dodatne opreme (npr. daljinski upravljač). Po dobijanju zamjenskog uređaja PARTUM zaštita prestaje.
  3. U slučaju da korisnik ne isporuči originalne delove i delove dodatne opreme obuhvaćene SAMSUNG CARE-om koji su bili deo starog uređaja u trenutku kupovine, isti će se obračunati prema tržišnim cenama i odbiti od utvrđenog troška popravke ili zamene uređaja obuhvaćenog SAMSUNG CARE.
 2. Delomično oštećenje ili gubitak sa pokrivanjem dela troška

Ukoliko je trošak kvara prema stavkama 2. ili 3. ovog člana veći od preostalog neiskorištenog Care Value PARTUM će pokriti trošak samo da preostalog neiskorištenog Care value, a preostali deo mora pokriti Korisnik.

 1. Ograničenje zamene ili popravke za uređaj pod SAMSUNG CARE

Ukupno ograničenje zamene ili popravke za uređaj pod SAMSUNG CARE je Care Value.

 1. Nadoknada isplatom

Kvar se ne može nadoknaditi isplatom u novcu, čak ni u slučaju potpunog gubitka.

Član 7. Zamena elektronskog uređaja obuhvaćenog SAMSUNG CARE za novi uređaj

Na temelju odgovarajućeg zamenskog uređaja, svi dodaci starog uređaja smatrat će se zamenjenima bez obzira na to jesu li dodaci takođe sadržani u zamenskom uređaju ili ih nema zbog trenutne konfiguracije zamenjenoga uređaja. Dodaci naknadno ugrađeni u stari uređaj koji nisu bili pokriveni garancijom proizvođača u trenutku kupovine zajedno s uređajem neće biti zamenjeni (npr. memorijske kartice, moduli itd..), već ih korisnik treba odvojiti od starog uređaja pre predaje starog uređaja PARTUM-u.

Član 8. Početak primene i zrelost SAMSUNG CARE-a 

SAMSUNG CARE se počinje primenjivati po isteku proizvođačke garancije.

Član 9. Trajanje SAMSUNG CARE

SAMSUNG CARE za elektronske uređaje počinje nakon isteka proizvođačke garancije. SAMSUNG CARE traje 36 mjeseci. Kvarovi prijavljeni nakon isteka roka trajanja SAMSUNG CARE neće biti prihvaćeni.

Raskid u slučaju potpunog gubitka

U slučaju da je uređaj zamenjen ili je zaštita po potpunom gubitku odbijena u skladu s ovim Opštim uslovima, pripadajuća zaštita prema SAMSUNG CARE-u smatraće se poništenom. U takvim slučajevima, Korisnik nema pravo na naknadu, u celini ili delimično

U slučaju delimičnog oštećenja, pripadajući SAMSUNG CARE za uređaj nastavlja važiti u periodu iskazanom na Obrascu Samsung Care zaštite izdatom kupcu nakon prve uspešne registracije i to u iznosu koji je preostao do punog Care Value-a.

Član 10. Postupak ostvarivanja prava Korisnika iz SAMSUNG CARE-a 

 1. Izjava za ostvarivanje prava iz SAMSUNG CARE

Korisnik je dužan kvar iz članka 2.1. ovih Opštih uslova bez odlaganja prijaviti PARTUM-u (u redovnim slučajevima najkasnije u roku od sedam radnih dana).

Prijava PARTUMU moguća je putem broja telefona 011/425-0050 ili putem slanja elektronske pošte na adresu claims@partumglobal.eu.

 1. Obrazac izjave za ostvarivanje prava iz SAMSUNG CARE

Obrazac izjave o ostvarivanju prava iz SAMSUNG CARE popunjava se za svaki pojedinačno nastali kvar. Korisnik je dužan navesti uzrok kvara i uneti ga u obrazac izjave. Na njemu moraju biti tačno i potpuno navedeni sledeći podaci:

 • Kada, gde i na koji način je kvar nastao - s naznakom datuma, vremena, mesta i države
 • Kako ili šta je izazvalo kvar - s naznakom uzroka
 • Što je oštećeno - s naznakom naziva uređaja i vrstu oštećenja

PARTUM zadržava pravo da od Korisnika zatraži dodatnu dokumentaciju u svrhu ispunjavanja obaveze iz SAMSUNG CARE-a na što kvalitetnijem i efikasnijem nivou. U tom slučaju, dokumentacija dostavljena uz izjavu za ostvarivanje prava iz SAMSUNG CARE predstavlja potpunu i urednu dokumentaciju za pokretanje postupka za ostvarivanje prava Korisnika iz SAMSUNG CARE.

Usmena obaveštenja ili informacije date od bilo koje osobe ne mogu se uzeti u obzir. Pogrešni I netačni podaci navedeni na izjavi za ostvarivanje prava iz SAMSUNG CARE-a, kao i nedostavljanje tražene dokumentacije, mogu rezultirati odbijanjem ostvarivanja prava iz SAMSUNG CARE-a od strane PARTUM-a, zahtevom za povrat plaćenih troškova popravke ili zamene uređaja od strane PARTUM-a, sve do posledica koje su predviđene kaznenim zakonom.

 1. Aktivacija SAMSUNG CARE - popravka

PARTUM će izvršiti procenu i sanaciju nastalog kvara u najkraćem mogućem roku od primanja potpune i uredne dokumentacije od Korisnika. Ako PARTUM primi propisno ispunjenu izjavu, a koja će biti poslata korisniku na e-mail adresu navedenu prilikom prijave kvara te se može pronaći na web stranici www.partum.hr, za realizaciju ostvarivanja prava iz SAMSUNG CARE uz svu potrebnu popratnu dokumentaciju, PARTUM će izdati privremenu potvrdu za popravku nastalog kvara. Popravka može trajati i duže od 45 dana. Traženje novog uređaja na osnovu trajanja popravke je isključeno.

U slučaju da se tokom ove faze utvrdi da nastali kvar nije obuhvaćen članom 2.1. ovih Uslova, PARTUM će obavestiti Korisnika da je njegov zahtev odbijen. Privremena potvrda izdata od strane PARTUM-a, između ostalog, sadrži podatke o lokaciji na koju Korisnik treba dostaviti uređaj obuhvaćen SAMSUNG CARE-om, a koji je predmet postupka ostvarivanja prava iz SAMSUNG CARE.

Korisnik je dužan da uređaj u skladu sa uputstvom dostaviti na naznačeno mesto, mesto servisa ili sl. (npr. prodajno mesto ili dostavna služba).

Nakon dostave uređaja na naznačeno mesto isporuke, PARTUM će započeti obradu uređaja obuhvaćenog SAMSUNG CARE-om, počevši od sprovođenja potrebne dijagnostike i provere činjenica. Nakon sprovođenja dijagnostike i utvrđivanja stanja uređaja koji je predmet SAMSUNG CARE-a, PARTUM će izdati potvrdu za popravku kvara ukoliko stanje uređaja odgovara podacima koje je Korisnik naveo u izjavi za ostvarivanje prava iz SAMSUNG CARE-a, a ako je kvar pokriven SAMSUNG CARE-om.

Ukoliko se u ovoj fazi utvrdi da nastali kvar nije obuhvaćen člankom 2.1. ovih Opštih uslova, PARTUM će obavestiti Korisnika da je odbio njihov zahtev.

PARTUM će potvrdu o popravci kvara dostaviti Korisniku e-mailom, faksom ili poštom. PARTUM će platiti troškove popravke direktno servisu ili će Korisniku uručiti novi uređaj (i to o trošku PARTUMA) u slučaju potpunog gubitka.

 1. Produženje trajanja garancije proizvođača i početak toka SAMSUNG CARE zaštite

Ako se tokom trajanja proizvođačke garancije uređaj, za koji je ugovoren SAMSUNG CARE, pokvari, pa se u sklopu proizvođačke garancije zameni ili se na njemu izvrši bitna popravka proizvođačka garancija će biti produžena ili početi ispočetka u skladu sa trenutno važećim zakonodavstvom. U tom slučaju, korisnik je dužan u roku od 14 dana od preuzimanja tako popravljenog ili zamenjenog uređaja, na stranici www.extracare-promotion.com uređaj ponovno prijaviti za SAMSUG CARE, te priložiti odgovarajuće dokaze (potvrdu o popravci, potvrdu o isporuci, potvrdu o zameni itd.), kako bi se izdala potvrda o SAMSUNG CARE zaštiti za novi uređaj, odnosno popravljeni uređaj, koja će početi teći tek po isteku produžene garancije proizvođača, shodno datumu zamene uređaja, tj. popravke.

Član 11. Obaveze korisnika

 1. Obaveze pre nastanka kvara koji pokriva SAMSUNG CARE
  1. Pre nastanka kvara obuhvaćenog SAMSUNG CARE-om, Korisnik je dužan pridržavati se obaveza preuzetih ovim Opštim uslovima;
  2. Ako Korisnik prekrši bilo koju od ovde navedenih obaveza, PARTUM ima pravo jednostrano otkazati SAMSUNG CARE. Otkazivanje SAMSUNG CARE-a stupa na snagu po prijemu istog. Ova odredba odnosi se samo za korisnike koji su prekršili uslove promocije Samsung Care.
 2. Obaveze po nastanku kvara pokrivenog SAMSUNG CARE zaštitom Kada se dogodi kvar pokriven SAMSUNG CARE, Korisnik će:
 3. pobrinuti se da spreči ili umanji štetu, što je više moguće;

 

 1. ab) prijaviti kvar pisanim putem i bez odlaganja po saznanju na adresu: Partum d.o.o. Beograd- Zemun ,Alimpija Vasiljevića 2b 11080 Zemun,Beograd ili na email: claims@partumglobal.eu;
 2. ac) dostaviti PARTUM-u, bez odlaganja, u meri u kojoj je to moguće, sve informacije - u pisanom obliku, ako se to zatraži - potrebne za utvrđivanje kvara obuhvaćenog SAMSUNG CARE-om ili opsega PARTUM-ovih obveza na temelju delimičnog oštećenja ili potpunog gubitka, kao i omogućiti bilo kakvu proveru uzroka i visine kvara, te opsega obaveze nadoknade delomičnog oštećenja ili potpunog gubitka, i to popravkom ili zamenom uređaja obuhvaćenog SAMSUNG CARE;

Ostale obaveze

 1. ba) Korisnik je odgovoran za uređaj kupljen i pokriven SAMSUNG CARE-om. To uključuje pažljivo i oprezno rukovanje uređajem kao i njegovo odlaganje na sigurno i zaštićeno mesto, uključujući i tokom transporta ili nošenja.
 2. Korisnik je dužan prijaviti kvar PARTUM-u u roku od 7 radnih
 3. bc) SAMSUNG CARE pokriva elektronske uređaje s obzirom na njihovo relevantno stanje nakon isporuke, odnosno konfiguraciju nakon isporuke bez naknadnih izmena, odnosno dodatke u njihovom originalnom pakiranju. U tom smislu, uređaj, modularni set uređaja ili originalni pribor obuhvaćeni su SAMSUNG CARE samo ako se nalaze u originalnom pakiranju.

3. Oslobađanje od obaveze popravke ili zamene uređaja obuhvaćenog SAMSUNG CARE u slučaju kršenja obaveza

Osim u slučaju zlonamernog kršenja obveza, PARTUM je dužan popraviti ili zameniti uređaj obuhvaćen SAMSUNG CARE-om u meri u kojoj kršenje nije uzrok nastanka ili utvrđivanja kvara obuhvaćenog SAMSUNG CARE-om.

Član 12. Ne postoji obaveza popravke ili zamene uređaja obuhvaćenog SAMSUNG CARE iz posebnih razloga

PARTUM nije u obavezi popraviti ili zameniti uređaj obuhvaćen SAMSUNG CARE-om ako Korisnik prevari ili pokuša prevariti PARTUM u pogledu činjenica ključnih za utvrđivanje osnove ili troška kvara.

Član 13. Prenos ili prodaja uređaja obuhvaćenog SAMSUNG CARE-om

Budući da se SAMSUNG CARE koji pokriva elektronske uređaje odnosi na serijski broj uređaja, tokom trajanja SAMSUNG CARE uređaj se može preneti/prodati, a SAMSUNG CARE će se nastaviti primenjivati. Novi vlasnik, odnosno korisnik uređaja takođe mora poštovati ove Opšte uslove kako bi ostvario prava iz SAMSUNG CARE.

Član 14. SAMSUNG CARE

SAMSUNG CARE dokumentacija se sastoji od pravilno ispunjenog obrasca SAMSUNG CARE, ovih Opštih uslova i računa za kupljeni uređaj na kojeg se odnosi SAMSUNG CARE.

Član 15.SAMSUNG CARE kontakt podaci 

Davalac: SAMSUNG CARE zaštite je trgovačko društvo:

PARTUM d.o.o. Beograd-Zemun, iz Beograda, Alimpija Vasiljevića 2b 11080 Zemun, Tel. broj: 011/425-0050

E-mail adresa: claims@partumglobal.eu. Internet stranica: www.partum.hr

 

Popis pružatelja servisnih usluga:

 

Država

Ime servisa

Adresa

E-mail adresa

Broj telefona

Srbija

ProMobi

Endija     Vorhola     9, Beograd

servis@promobi.rs

+381 11 3555

047

Srbija

Kim-Tec servis

Viline       vode       bb, Beograd

servis@kimtec.rs

+381 11 44 44

560

Srbija

Orbit electronics

Bulevar oslobođenja 68b, Novi Sad

servis@orbitel.co.rs

+381    21    547

855

 

Članak 16. Nadležnost u slučaju spora

U slučaju spora između Partuma i Korisnika, nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.