Opšti uslovi korišćenja sajta

O obavezama TEMPO d.o.o.

Celokupan sadržaj koji Vam je predstavljen na ovom sajtu u vlasništvu je TEMPO d.o.o. i njenih partnera. Vizuelni sadržaj se ne može koristiti bez prethodne saglasnosti.
TEMPO d.o.o. nastoji da Vam prikaže sve ponude što preciznije u saradnji sa našim partnerima, ali takođe ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi sa opisom artikala, slikama artikala ili zalihama dostupnim za prodaju u svakom trenutku precizni i da zaista postoje u maloprodajnom objektu i kod dobavljača.

Sve navedene cene proizvoda na sajtu su naznačene sa i bez uračunatog PDV-a. Cene kurirske dostave zavise od cene naručenih artikla i formiraju se po važećem cenovniku kurirske službe. Cene na sajtu su zagarantovane, ali zadržavamo pravo izmena. Razlike u cenama zavisiće upravo od prodavaca čiju robu i usluge možete naći u sadržaju ovog sajta. Ukoliko nije ponuđena usluga dostave sa izraženom cenom, cena artikla može biti uvećana za troškove dostave ili je prodavac - vlasnik artikla troškove dostave preuzeo na sebe.

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Obaveštavamo potrošače o njihovim pravima u pogledu nesaobraznosti robe navedenim u čl. 54 Zakona o zaštiti potrošača:.

- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
- Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
- Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.
Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 54 Zakona o zaštiti potrošača,u prodajnom objektu u kome je kupio robu.
Trgovac je dužan da u roku od 15 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu ,i predlogom njegovog rešavanja.
Potvrdjujemo da uslovi iz garancijske izjave ne mogu uticati na gore navedena prava potrošača u pogledu nesaobraznosti robe.

NAPOMENA: 

Poklon vaučeri

Kupovinom poklon vaučera uplaćen je željeni iznos na račun TEMPO d.o.o. koji se jedino može iskoristiti za svrhu kupovine ponuđene robe od strane onoga kome je poklon vaučer namenjen. Novac se ne može refundirati onome kome je poklon vaučer namenjen.

Komentari

Zadržavamo pravo da ne objavljujemo komentare posetilaca ukoliko se tim komentarima povređuje privatnost nekog lica. Uvredljive sadržaje i sadržaje koji nisu u skladu sa odredbama Zakona o javnom informisanju, takođe zadržavamo pravo da ne objavljujemo. Prilikom objavljivanja komentara biće prikazano ime i prezime korisnika. E-mail adresa i ostale informacije neće biti prikazane.

Obaveštavamo vas da TEMPO d.o.o. nije odgovoran za komentare posetilaca, iz razloga što komentari posetilaca ne predstavljaju zvaničan stav sajta www.tempo-tehnika.rs, već samo odraz mišljenja posetilaca.

Ako je posetilac-potrošač prosledio upit u okviru upisa komentara o navedenom artiklu a vezano za dostupnost istog, načine plaćanja ili ostavljenje ličnih podataka u nameri poručivanja tog artikla kao i ostalih pravno-tehničkih detalja u vezi poslovanja preduzeća TEMPO d.o.o. , odgovore na takve upite nećemo javno objaviti ali ni odgovoriti u privatnoj prepisci sa pošiljaocima takvih komentara. Za sve nedoumice u gore pomenutim upitima, prosledite nam pitanja na naš email: pitanja@tempo-tehnika.rs  Potrošač može uputiti pitanja i pozivom CallCentra Tempo Tehnika na broj telefona: 034/333 335.

Takođe nismo odgovorni za sadržaj web strana koje nisu u našem domenu, a koje su povezane linkovima sa www.tempo-tehnika.rs

NAPOMENA: 

Ukoliko se kupac u procesu isporuke odluči za izmenu porudžbine snosi sve troškove dostave u odustajanju ili zameni novokupljene robe bez obzira na vrednost koja prelazi napomenutih 3000.00 RSD.
Cene na sajtu su isključivo za jednokratna plaćanja. Zadržavamo pravo izmene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovom sajtu kao i trenutnu dostupnost artikala na lageru.